Maatregelen Belastingplan 2021 voor werknemers

Verhoging vrije ruimte:
Werkgevers mogen tot een fiscale loongrens van € 400.000 1,7% onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze drempel van € 400.000 geldt een percentage van 1,18%. In verband met de coronacrisis zal het percentage van de onderste schijf van € 400.000 worden verhoogd tot 3%. De eindheffing van 80% blijft bestaan voor al hetgeen boven de vrije ruimte uitkomt

Nettobonus zorgpersoneel:
Zorgpersoneel wat in aanmerking komt voor de bonus welke zij hebben ontvangen vanwege hun inzet tijdens de coronacrisis, ontvangt deze netto. Er behoeft hierover dus geen belasting te worden betaald.

Overgangsregeling levensloopregeling:
Er zal een aanpassing komen op de overgangsregeling voor de levensloopregeling voor werknemers die al voor 31 december 2011 aan deze regeling deelnamen. Echter, het is nog onduidelijk waaruit deze aanpassing bestaat.

Verruiming verlofsparen:
Aanspraken op vakantie- en verlofsparen zijn nu onbelast voor zover zij per ultimo van ieder kalenderjaar niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van maximaal 50weken. Vanaf 2021 wil het kabinet dit verhogen naar 100 weken.

Drempelvrijstelling RVU:
Voorstel is om een drempelvrijstelling op te nemen voor de heffing over uitkeringen uit een Regeling Vervroegd uittreden (RVU). De maximale vrijgestelde RVU-uitkering zal worden gekoppeld aan de AOW-uitkering. Naar het voorstel luidt, zal dit moeten gaan om een regeling voor uitkeringen over een periode van 36 maanden. Deze periode eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. In het voorstel is een bedrag opgenomen van € 1.767 per maand. Wordt de uitkering hoger, dan zal de werkgever 52% pseudo eindheffing verschuldigd zijn. Volgens het voorstel zal deze tijdelijke vrijstelling vervallen per 31 december 2025.

Uitstel belastingheffing aandelenoptierecht in startup:
Start-ups kunnen over het algemeen nog geen hoog salaris bieden aan hun werknemers. Dit wordt veelal gecompenseerd daar aandelenopties aan te bieden aan deze werknemers. Volgens de huidige wetgeving dient er op het moment van omzetting van opties in aandelen, direct belastingheffing plaats te vinden. Echter, deze werknemers kunnen in de praktijk de belastingheffing niet voldoen aangezien er nog geen dividenduitkering heeft plaatsgevonden en/of verkoop van aandelen nog niet mogelijk is. Om deze werknemers tegemoet te komen wil het kabinet de belastingheffing uitstellen. Er zal hier nog nadere invulling aan worden gegeven.

Verrekenmethode voor lonen directeuren:
In veel belastingverdragen neemt Nederland een vrijstelling op ter voorkoming van dubbele belasting voor actieve inkomsten. Echter, op directeurs- en commissarisbeloningen is in de meeste verdragen de verrekeningsmethode van toepassing. Bij toepassing van deze methode, vindt een vermindering plaats van de Nederlandse belasting met die van de buitenlandse heffing. Volgens het besluit voorkoming dubbele belastingen, wordt er een vrijstelling toegekend op het buitenlandse loon, ondanks het feit dat het verdrag de verrekenmethode voorschrijft. Dit loon moet dan wel in het buitenland belast zijn. Echter, de Staatssecretaris is van mening dat de lonen van de directeuren/commissarissen onder de verrekenmethode moet vallen. Naar het zich laat aanzien zal het Besluit voorkoming dubbele belastingen op dit punt worden aangepast.

Afkoop pensioenaanspraken:
Er ligt een conceptvoorstel die het mogelijk moet maken om personeelsleden en gewezen personeelsleden tot 10% van de waarde van zijn/haar ouderdomspensioenaanspraken te laten afkopen. Nadere voorwaarden zullen hiervoor nog worden vastgesteld.