Maatregelen Belastingplan 2021 voor ondernemers/ondernemingen

 

Vrijstelling TOGS:
De regeling “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” welke aangevraagd konden worden tussen 27 maart 2020 en 26 juni 2020 voor ondernemers die hiervoor in aanmerking kwamen, zal vrijgesteld worden van winstbelasting. Echter, dit dient nog wel in de wet te worden vastgelegd.

Berekening kleinschaligheidsaftrek (KIA):
Het kabinet heeft aangekondigd om meer duidelijkheid te geven over de berekening en met name bij samenwerkingsverbanden. Dit naar aanleiding van diverse procedures welke gevoerd zijn bij de Hoge Raad.

Innovatiebox:
De voordelen uit immateriële activa worden in de zogenaamde innovatiebox nu nog belast tegen 7%. Het voorstel is om dit percentage te verhogen naar 9%.

Coronareserve:
Teneinde het verlies over 2020, wat gerelateerd kan worden aan de coronacrisis, versneld met de winst over 2019 te kunnen verrekenen, mag de vennootschap hiervoor een coronareserve creëren over het boekjaar 2019. Echter, dit geldt alleen voor de Wet Vennootschapsbelasting 1969 en niet voor IB-ondernemers (ZZP-ers, eenmanszaken en vennootschappen onder firma). De reserve mag niet meer bedragen dan het verlies 2020 wat verwacht wordt door de coronacrisis en ook niet meer dan de winst over 2019.

Tariefswijziging Vennootschapsbelasting:
De eerste schijf gaat in 2021 naar € 245.000 en in 2022 naar € 395.000. Naar verwachting zal deze vanaf 2023 naar € 400.000. het tarief van de laagste schijf wordt in 2021 15%. Het percentage voor de tweede schijf blijft 25%

Hybridemismatchmaatregelen:
Het kabinet zal duidelijkheid gaan scheppen over wat te doen met rentebetalingen welke vallen onder de hybride mismatchbepaling en tegen de renteaftrekbeperking tegen grondslaguitholling. Vanaf 1 januari 2020 zijn betalingen aan hybride lichamen onder bepaalde voorwaarden niet meer aftrekbaar. Deze regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat rentebetalingen in het ene land aftrekbaar zijn, terwijl in een ander land de renteontvangsten niet belast zijn.

Aanscherping renteaftrekbeperking:
Zoals het er nu naar uitziet zal er een verdere verscherping komen van de renteaftrekbeperking. Dit geldt met name voor multinationals.

Liquidatieverliesregeling:
Het voorstel is om de verliesaftrek te laten plaatsvinden binnen maximaal drie jaar na staking van de materiële onderneming van de te liquideren vennootschap. Tevens zal de aftrek alleen nog maar mogelijk zijn bij liquidatie van lichamen en ondernemingen binnen de EU en EER. Voorts moet men een belang hebben minimaal 50% in het lichaam. Deze laatste beperking zal alleen gelden vanaf een drempel van € 5.000.000.

Afschaffing betalingskorting VPB:
De bedoeling was om de betalingskorting op de VPB te gaan schrappen met ingang van komend jaar. Echter, de systemen van de belastingdienst kunnen nog niet ingericht worden voor deze wijziging. Echter, gezien het feit dat de betalingskorting hetzelfde percentage is als de invorderingsrente, zal de betalingskorting materieel vrijwel verdwijnen aangezien de invorderingsrente slechts 0,001% bedraagt.

Bronbelasting op dividend:
Voorstel is om een bronheffing mogelijk te maken voor dividenden uitgekeerd vanuit laagbelastende verdragslanden. Echter, nadere invulling van deze plannen is nog niet bekend.

Klimaatreserves voor landbouwers:
Vanuit de landbouwsector is het verzoek gekomen om een klimaatreserve te mogen gaan vormen voor in de toekomst verwachte klimaatmaatregelen. Nadere invulling hiervoor is nog niet bekend.

Verhoging Box 2 tarief:
Het tarief van de Box 2-heffing (winstaanmerkelijk belangheffing) wordt in 2021 verhoogd van 26,25 % naar 26,9 %.

Wetsvoorstel excessief lenen DGA:
Naar alle verwachtingen zal de Staatssecretaris met een wetsvoorstel komen om het excessief lenen van de DGA bij zijn B.V. tegen de gaan. Dit zal gaan om de rekening-courantschulden van € 500.000 en hoger.

Overdrachtsbelasting:
De overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden zal in 2021 worden verhoogd van 6% naar 8%.

Uitstel btw-regels voor e-commerce:
Er komt een nieuw aangiftesysteem voor leveranciers, het zogenaamde éénloketsysteem. Dit houdt in dat de ondernemer zich in één lidstaat kan registreren voor de afdracht van zijn BTW in alle lidstaten waar zijn klanten zich bevinden. Echter, de Staatssecretaris heeft al aangegeven dan Nederland nog niet gereed is voor deze regeling.

Verlaging effectief aftrektarief:
Vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om diverse posten af te trekken tegen het hoogste tarief. De aftrek is met ingang van 2020 nog maar mogelijk met als hoogste tarief:

 • 2020:                     46%
 • 2021                      43%
 • 2020                      40%
 • 2023                      37,05%

Voor IB-ondernemers ziet deze aftrek toe op de navolgende posten:

 • Ondernemersaftrek:
  • Zelfstandigenaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingsaftrek
  • Meewerkaftrek
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • Startersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Terbeschikkingsvrijstelling
 • Aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning (hypotheekrente)
 • Persoonsgebonden aftrek
  • Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie)
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten;
  • Weekenduitgaven voor gehandicapten;
  • Scholingsuitgaven (inmiddels afgeschaft);
  • Uitgaven voor monumentenpanden (inmiddels afgeschaft)
  • Aftrekbare giften;
  • Restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
  • Verliezen op beleggingen op durfkapitaal voor zover dat op grond van overgangsrecht nog aftrekbaar is.

Afbouw zelfstandigenaftrek:
De zelfstandigenaftrek zal met stappen van € 250 worden afgebouwd naar € 3.240 in 2036 met een tijdelijke compensatieregeling. Echter met ingang van 2021 zal de zelfstandigenaftrek met een extra stap van € 110 versneld worden afgebouwd. Dat houdt dus in dat in 2021 de verlaging van de zelfstandigenaftrek € 360 zal gaan bedragen. In een eerder stadium was aangegeven dat er een aftopping zou plaatsvinden tot € 5.000.