Belastingplan 2019

In de aanloop naar Prinsjesdag is er al veel besproken op fiscaal gebied. Hieronder bespreken wij een kleine selectie uit het Belastingplan en de Miljoenennota:

 

 • Tarieven box 1
  In 2021 zal het tweeschijvenstelsel ingevoerd gaan worden. De sociale vlaktaks zal vanaf 2021 een basistarief hebben van 37,05% tot € 68.507 en een toptarief ad 49,5% over het meerdere. Hier worden in de komende jaren voorbereidende maatregelen voor genomen. In 2019 zal het schijvenstelsel voor het Box 1 inkomen als volgt opgebouwd zijn:
 • (niet-AOW gerechtigden)
 • Verhoging heffingskortingen
  De Algemene Heffingskorting zal in 2019, 2020 en 2021 geleidelijk verhoogd worden met in totaal €358.
  De arbeidskorting zal in maximum verhoogd worden, over een langer inkomenstraject opgebouwd worden en steiler afbouwen.
   
 • Versnelde afbouw tarief aftrekposten
  Met ingang van 1 januari 2020 zal het tarief voor aftrekbare kosten versneld afgebouwd gaan worden. Dit zal niet enkel gelden voor de eigen woning aftrek, maar ook voor de ondernemersaftrekken (zelfstandigenaftrek/startersaftrek/stakingsaftrek), mkb-winstvrijstelling, terbeschikkingstellingsvrijstelling en persoonsgebonden aftrek (giften/zorgkosten). Schematisch ziet de versnelde afbouw er als volgt uit:

Ontwikkelingen 2019 t/m 2023

2019

2020

2021

2022

2023

Maximale aftrek eigen woning

49,0%

46,0%

43,0%

40,0%

37,05%

Maximale aftrek overige aftrekposten

51,75%

46,0%

43,0%

40,0%

37,05%

 

 • Verhoging vrijwilligersvergoeding
  Vrijwilligers kunnen een hogere vergoeding krijgen. De vrijwilligersvergoeding zal vanaf 2019 met worden verhoogd tot maximaal € 170 per maand en tot €1.700 per kalenderjaar.
   
 • Verkorte voorwaartse verliesverrekening box 2
  Verliezen uit aanmerkelijk belang zullen vanaf 2019 nog maar zes jaar voorwaarts verrekend mogen worden, ten opzichte van de huidige negen jaar.
   
 • Aanpassing tarief box 2
  De eerder voorgenomen verhoging van het tarief voor winsten uit aanmerkelijk belang zal toch niet zo fors zijn als eerder werd gepresenteerd. De verhoging zou in eerste instantie leiden tot een box 2 heffing van 28,5% in 2021. Dit zal wijzigen in een box 2 heffing van 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.
   
 • Rekening-courantschuld DGA met BV
  Er zal een rekening-courantmaatregel uitgewerkt gaan worden door het kabinet. De maatregel zal op 1 januari 2022 in werking treden. Voornemen is om de schulden die een DGA (directeur groot aandeelhouder) heeft aan zijn B.V. te belasten voor zover deze meer dan € 500.000 bedragen. Het meerdere zal als inkomen uit aanmerkelijk belang verwerkt worden en daarmee belast worden tegen 26,9%. Voor eigenwoningschulden zal een overgangsmaatregel getroffen gaan worden.
 • Tariefsverlaging VPB
  Per 2019 zal het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag gaan. In 2019 zijn de tarieven:
  • Tot en met een winst van €200.000: 19% (2020 – 17,5% / 2021 – 16%)
  • Vanaf een winst van €200.001: 24,30% (2020 – 23,9% / 2021 – 22,25%)
    
 • Voorwaartse verliescompensatie Vpb beperkt tot zes jaar (was negen jaar)
  Verliezen voor de Vennootschapsbelasting kunnen vanaf 2019 nog maar tot zes boekjaren vooruit te verrekenen zijn, waar dat nu nog negen jaar is. De beperking zorgt er voor dat verliezen uit bijvoorbeeld 2019 uiterlijk tot het boekjaar 2025 verrekend kunnen worden.
   
 • Aanpassing bodemwaarde gebouwen naar 100% WOZ-waarde (enkel voor de Vpb)
  Momenteel mag voor de Vennootschapsbelasting tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven worden op onroerend goed in eigen gebruik. Dit zal in 2019 wijzigen tot 100% van de WOZ-waarde. Hierdoor zal er minder afgeschreven mogen worden, wat leidt tot een hogere winst.
   
 • Afschaffing Dividendbelasting
  Een veelbesproken onderwerp; de dividendbelasting zal per 2020 afgeschaft worden. Dit is opgenomen in de Wet Bronbelasting 2020.
   
 • Lage btw-tarief wordt verhoogd naar 9%
  Er is al veel gesproken over de verhoging van het lage btw-tarief. Deze zal vanaf 2019 verhoogd gaan worden van 6% naar 9%. Er zal geen overgangsrecht opgesteld worden. Om te bepalen of 6% of 9% gefactureerd moet worden, zal gekeken moeten worden naar het moment van verschuldigdheid. Op een later moment zullen wij u hierover nader informeren.
   
 • Modernisering kleineondernemersregeling
  Vanaf 1 juni 2019 kunnen ondernemers zich aanmelden voor de gemoderniseerde kleineondernemersregeling. Ondernemers die niet meer dan €20.000 omzet per jaar genereren, mogen geen btw meer in rekening brengen en geen voorbelasting meer in aftrek brengen, indien is gekozen voor toepassing van de vernieuwde kleineondernemersregeling. De regeling zal uiteindelijk per 1 januari 2020 effectief zijn. Deze regeling zal de oude regeling volledig vervangen vanaf 2020. In tegenstelling tot de oude regeling, zal de gemoderniseerde regeling tevens beschikbaar zijn voor niet-natuurlijke personen (o.a. B.V.’s).
   
 • Belastingrente
  Binnen de Inkomstenbelasting is bepaald dat er geen belastingrente in rekening gebracht kan worden indien de aangifte voor 1 mei wordt ingediend én de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld. Tot en met 2018 was deze termijn nog gesteld op 1 april.

  Voor de Erfbelasting zal gelden dat er geen rente in rekening wordt gebracht indien tijdig verzocht wordt om een voorlopige aanslag, of tijdig aangifte wordt gedaan. Een voorwaarde is wel dat de (voorlopige of definitieve) aanslag overeenkomt met het ingediende verzoek, dan wel aangifte.

 

Zodra meer bekend wordt met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen, zullen wij u hierover uiteraard op de hoogte houden. 

 Naar het overzicht