Disclaimer

De bedoeling van deze website is om door middel van informatie u te interesseren voor Ten Raede Groep en u op de hoogte te brengen van de ideeën en werkwijze. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Ten Raede Groep nimmer aansprakelijk is voor enige schade, zowel direct als indirecht, welke is of mede door is ontstaand door het gebruik van de hierin geboden informatie. Tevens dient de bezoeker zich te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Ten Raede Groep. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Ten Raede Groep nimmer aansprakelijk. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Ten Raede Groep de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. 

 

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan en een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande en uitsluitend schriftelijke toestemming van Ten Raede Groep. 

 

Email & nieuwsbrieven 

 

Ten Raede Groep gebruikt uw contact-/persoonsgegevens onder andere voor het verzenden van nieuwsbrieven of informatieverstrekking. U kunt zich altijd afmelden voor nieuwsbrieven of andere per mail verzonden informatie. U heeft altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

 

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. De informatie in deze e-mailberichten kan vertrouwelijk van aard zijn. Als u emails abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met de afzender en het bericht te vernietigen.

 

Privacy 

Ten Raede Groep neemt uw privacy heel serieus en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit beleid is van toepassing op de diensten van Ten Raede Groep en op onze site www.tenraede.nl. Indien u vragen heeft die niet in ons beleid worden beantwoord, of wanneer u suggesties en/of opmerkingen heeft over de inhoud ervan, dan komen we uiteraard graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar admin@tenraede.nl

 

Wanneer u onze websitwww.tenraede.nl bezoekt, worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, ip-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. 

 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen en/of in ons privacybeleid staan omschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen of indien een wettelijk voorschrift ons verpllicht bepaalde persoonsgegevens vrij te geven. 

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gekwalificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. 

 

Meer informatie over ons privacy beleid en het gebruik van cookies, leest u hier.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing. 

 

Op al onze aanbieidingen, diensten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onderaan deze pagina kunt u alle van toepassing zijnde voorwaarden downloaden. 


© 2004 Ten Raede Groep, alle rechten voorbehouden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden. 

 

 

 

Downloads:
Algemene voorwaarden AssuRaede B.V.
Dienstverleningsdocument AssuRaede B.V.
Leverings- en betalingsvoorwaarden AccuRaede B.V.
Leverings- en betalinsvoorwaarden ZZP Supportpakket